camping
Camping Slnečné skaly, 013 13 Rajecké Teplice - Poluvsie (navigácia), GPS: 49°8'41.315N, 18°43'26.101E,
telefón recepcia: +421 903 982233, objednávky ubytovania, rezervácie, informácie ...
e-mail: informácie - slnecneskalycamp@gmail.com, objednávka (iba zruby a chatka) ubytovania: slnecneskalycamp@gmail.com

prevádzkový poriadok campingu Slnečné skaly

 1. Ubytovanie a pobyt hostí v campingu Slnečné skaly (ďalej iba camping) sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom.
 2. Hosť pri príchode do campingu je povinný zastaviť svoj dopravný prostriedok (ak cestuje dopravným prostriedkom) pred rampou a ohlásiť sa pracovníkovi recepcie na recepcii campingu a predložiť mu osobné doklady potvrdzujúce jeho totožnosť (OP, CP). Deti do 15 rokov musia predložiť preukaz poistenca dokazujúci jeho vek. V prípade nepredloženia preukazu u dieťaťa do 3 rokov veku bude mu účtovaný poplatok za osobu vo veku 3 - 15 rokov.
 3. V prípade neprihlásenia sa alebo neskorším prihlásením sa k pobytu pri vstupe do campingu môže byť hosť z areálu campingu vykázaný.
 4. Pracovník recepcie zapíše hosťa do knihy hostí a po zaplatení pobytového poplatku vystaví hosťovi potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie a poplatku (dane) obci. Hosť je povinný zaplatiť pri príchode co campingu za celý plánovaný pobyt v campingu. V prípade skoršieho ukončenia pobytu v campingu sa finančný rozdiel nevracia.
 5. Pracovník recepcie vydá hosťovi evidenčné číslo a preukazu ubytovaného, ktoré sú zálohované a záloha bude hosťovi vrátená po odovzdaní čísla pri ukončení pobytu v deň odchodu do 10:00 hodiny. V prípade neodovzdania evidenčného čísla a pobytového preukazu do uvedeného času bude hosťovi účtovaný ďalší deň pobytu. Evidenčné číslo musí byť umiestnené na viditeľnom mieste stanu, obytného prívesu alebo obytného auta (neplatí pre hosťov ubytovaných v zruboch a chatkách).
 6. V prípade, že sa hosť ubytuje pred 6:00 hodinou účtujeme poplatok za celú noc ubytovania.
 7. V prípade, že hosť neopustí camping v posledný ubytovací deň do 10:00 hodiny bude mu čtovaný ubytovací poplatok za celý ďalší deň.
 8. Pripojenie obytných caravanov a obytných áut na rozvodnú sieť 230 V je potrebné nahlásiť pri ubytovaní a zapojenie prevedie pracovník recepcie. Pripojenie na elektrickú sieť nie je povolené hosťom ubytovaným v stanoch.
 9. Ohraničovanie priestoru okolo obytných caravanov, obytných áut a stanov je zakázané.
 10. V celom objekte campingu je zakázané umývanie motorových vozidiel a caravanov.
 11. Hosť je povinný v dobe od 22:00 hod. do 6:00 hod. dodržiavať nočný kľud.
 12. Hosť nesmie v dobe od 6:00 hod. do 22:00 hod, nadmerným hlukom obťažovať ostatných ubytovaných hostí.
 13. Hosť je povinný odkladať odpat iba do odpadových nádob.
 14. Hosť je povinný zakladať oheň, variť a umývať riad iba na miestach na tento účel určených.
 15. Vstup so psom do campingu je povolený za podmienky, že pes bude mať náhubok a majiteľ ho bude mať na vodítku. Pes nesmie voľne pobiehať po campingu a v prípade, že ho majiteľ nemá na vodítku musí byť priviazaný. Majiteľ je povinný okamžite odstrániť výkaly svojho psa.
 16. Hosť zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi campingu a je povinný túto škodu okamžite uhradiť v plnej výške.
 17. Prevádzkovateľ campingu Slnečné skaly nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené hosťom treťou osobou.
 18. Pri porušení tohoto prevádzkového poriadku je pracovník recepcie alebo iná oprávnená osoba vykázať hosťa z objektu campingu Slnečné skaly a to bez náhrady.
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.5.2010 a platí do odvolania.
camping Slnečné skaly
Slovenská verzia English version Deutsch Version Polska wersja Holland-Version
náhodné foto zo života campingu
náhodné foto campingu Slnečné skaly
fotogaléria campingu rukakliknite sem
okolie campingu Slnečné skaly
nastavením kurzora na miniatúru zobrazíte jej popis,
kliknutím na miniatúru zobrazíte foto v plnej veľkosti
kúpeľný dom Aphrodite Rajecké Teplice Rajecké Teplice termálne kúpalisko Laura Rajecké Teplice termálne kúpalisko Laura Rajecké Teplice termálne kúpalisko Veronika Rajec termálne kúpalisko Veronika Rajec hrad Strečno plte na Váhu - Strečno